Slutbesiktning

En slutbesiktning ska hållas när samtliga entreprenader är klara.

Slutbesiktningen utförs av en besiktningsförrättare. I entreprenadkontraktet brukar besiktningsförrättaren vara angiven som person, eller så skrivs in vem som utser besiktningsförrättaren, t ex det bolag som tecknat byggfelsförsäkringen. Kontrollera om det är ditt ansvar att kalla besiktningsförrättaren eller om någon annan åtagit sig det.

Det kan vara viss väntetid, så det är bra att besiktningsförrättaren varskos i god tid om när sista entreprenaden beräknas vara färdigställd.

Slutbesiktningen är en viktig förutsättning för det 10-åriga konsumentskyddet. Det är vid denna slutbesiktning som levererat material och utförda entreprenader blir godkända… eller underkända.

Besiktningsmannens uppgift
är att fastställa huruvida materialleveranser och entreprenader är utförda enligt de kontrakt, ritningar och övriga överenskommelser som ingåtts. Det handlar alltså inte främst om en detalj är “ful” eller “dålig”, utan om denna detalj är en avvikelse från vad som uttryckligt eller underförstått har avtalats. Därför måste besiktningsmannen få ta del av samtliga handlingar i ärendet.

Vid besiktningen upprättar besiktningsmannen ett protokoll där fel och brister antecknas. Vid detta tillfälle kan även byggherren påtala de fel och brister som denne anser föreligga men där besiktningsmannen inte är av samma uppfattning. Denna skiljaktiga mening skall föras till protokollet, som skall sändas till berörda parter inom tre veckor från besiktningsdatum.

Vid slutbesiktningen skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden om inga fel eller endast fel av mindre omfattning föreligger. Besiktningsmannen kan vägra att godkänna entreprenaden om väsentliga fel föreligger eller om denne anser att väsentliga fel föreligger eller att entreprenaden inte är färdigställd eller i besiktningsbart skick. Besiktningsmannen kan då förorda att besiktningen skall ske vid senare tidpunkt.

Om vid slutbesiktningen entreprenaden godkänns av besiktningsmannen men det har noterats smärre fel och brister har byggherren normalt rätt att innehålla en skälig del av köpeskillingen som motsvarar kostnaden för dessas avhjälpande. I besiktningsmannens uppdrag ingår att värdera kostnaden för att åtgärda de i protokollet angivna felen och bristerna.

Föreligger fel har leverantör eller entreprenör normalt två månader på sig att åtgärda dessa. Om så ej sker har byggherren rätt att, efter att skriftligt ha meddelat entreprenör därom, låta annan entreprenör avhjälpa felen på den förre entreprenörens bekostnad. Dock skall byggherren i första hand använda den innehållna delen av köpeskillingen för detta ändamål. Byggherren skall ombesörja att entreprenören har tillträde till fastigheten så att arbetena kan slutföras. Byggherren skall även utföra finstädningen.