Byggprocessen

 

Ritningarna på Ditt hus
De av dig godkända ritningarna som ligger till grund för ditt kontrakt skickas hem till dig. Kanske skickas de mot postförskott, som då också utgör handpenning.

Ändringar och tillägg
Efter att kontraktet/kontrakten skrivits under, kommer du kanske på ändringar du vill ha. Ofta går det att göra vissa ändringar i förhållande till det ursprungliga avtalet. Men alla ändringar och tillägg måste vara klara innan du ger tillverknings- och leveransorder, oftast kallad TOLO. Om ändringarna rör själva huset måste nya ritningar tas fram. Är det fråga om t ex ändring av vitvaror räcker det med att du och säljaren kommit överens om det. För undvikande av missförstånd ska man dock se till att sådana ändringar skriftligt har bekräftats av husföretaget.

Om du gör ändringar i förhållande till det ursprungliga kontraktet (eller de ursprungliga avtalen) skall du be om en kalkylkontroll innan huset börjar tillverkas. Då ser du hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut med de ändringar du gjort. Kanske blir huset dyrare och då måste du öka spärrförbindelsen. Kanske skall du även kräva större säkerhet av entreprenören.

Ändringar som gjorts sedan avtalet skrevs kan också påverka bygglovet och arbetet på byggplatsen. Om det kan bli fallet och du har separata avtal med entreprenörerna är det bäst att ta kontakt med dem och berätta om ändringarna.

Bygganmälan måste alltid göras innan huset skall byggas.

Innan huset levereras
Det vilar ett ansvar på Byggherren att se till att det finns väg fram till byggplatsen, så att lastbilarna kommer fram. Andra förberedelsekrav som ställs på köparen framgår av kontraktet eller avtalsvillkoren. Be gärna representanten att särskilt påpeka det som du skall göra.

Glöm inte att göra bygganmälan i god tid! Före byggstart skall kommunen kalla till byggsamråd. Då tittar man igenom handlingarna. Bland annat beslutar kommunen också om det behövs kontrollplan, vilket det i princip alltid gör. Först därefter får du påbörja bygget.

Du bör också i god tid utse en kvalitetsansvarig, som skall följa bygget och se till att kontrollplanen följs under byggets gång. Du bör avtala med den kvalitetsansvarige om vilka uppgifter som han/hon skall utföra under byggprocessen.

Mottagande av leveransen
Beroende på din leverantörs tillverkningssätt levereras huset i olika grader av färdigställande. Antalet inblandade parter i processen ställer också olika höga krav på aktivitet av dig som köpare. Din egen roll i byggprocessen beror på de överenskommelser som gjorts i avtalen. Be representanten ge dig en ordentlig information om detta.

Om flera parter skall vara inblandade i byggandet av ditt hus så måste du själv eller någon av dem ta emot leveranserna när de kommer. Oftast är det byggentreprenören som också skall starta arbetet på byggplatsen som tar på sig ansvaret för leveransmottagande. Om du vill ha det så skall det skrivas in i kontraktet.

Det är viktigt att kontrollera vilka förberedelser som måste göras innan huset levereras. Varje lastbil kan bara stanna några timmar på byggplatsen för avlastning, och förseningar kan kosta pengar. Rent praktiskt måste någon också kontrollera att det inte finns några skador på leveransen och skriva under mottagandet. Om det är skador skall de reklameras snarast möjligt till husföretaget eller transportören.

Byggprocessen
Under uppförandetiden är din tomt en arbetsplats och som byggherre är du ytterst ansvarig för den arbetsplatsen. I samband med husköpet så får du en arbetsmiljöplan. Denna rymmer åtgärder till skydd mot ohälsa och olyckor på byggarbetsplatsen, och säljaren kan förklara det som eventuellt är oklart i den.

En byggarbetsplats är typiskt sett en farlig plats. Om du överlåtit byggarbetena till en entreprenör, har denne ansvar för arbetsplatsen under sin entreprenadtid och för att ingen skadas. Detta medför att ni måste vara överens om när du eller din familj skall vara där, för att undvika olyckor.

Varje entreprenör har ansvar för sitt eget arbete, både vad gäller arbetstiden och kvaliteten. En entreprenör får påbörja sitt arbete och avsluta det vid de tidpunkter som finns angivna i kontraktet. Skall du själv utföra arbeten under byggprocessen, blir du kanske en länk i kedjan. Då måste du vara klar så att den entreprenör som skall ta vid efter dig, kan börja vid avtalad tid. Entreprenörens arbete skall vara fackmannamässigt utfört.