Före byggstart

Olika sätt att bygga hus
Det finns många olika sätt att bygga hus på. Vissa husföretag färdigställer i princip hela huset innan det levereras till byggplatsen. Andra företag levererar huset i mindre delar, som sedan sätts ihop på byggplatsen. Sverige har en lång och välbeprövad tradition av att påbörja en byggprocess redan i fabriken. Redan på 1800-talet exporterades hus i delar från svenska husföretaget.

Olika representanter har, förutom själva leveransen, olika tjänster att erbjuda. Ibland talar man om entreprenadformer, eller upphandlingsformer. Men egentligen handlar det om att man kan ha avtal med bara en eller med flera parter innan huset är färdigbyggt.

Enkelt med ett enda avtal
Har du tecknat avtal med en enda part ska din avtalspart leverera allt material och göra allt arbete tills huset är färdigt. Undantaget är det som ni uttryckligen kommit överens om att du själv skall göra.

Håll ordning vid avtal med flera parter
Har du avtal med flera parter ska dessa tillsammans leverera och göra allt arbete tills huset är färdigt.

Se till att alla överenskommelser är skriftliga så att inget ”faller mellan stolarna”. Om du har avtal med flera parter måste du se till att någon av dem har ansvar för samordningen. Alternativt tar du själv det ansvaret. Om t ex byggentreprenören ska ha ansvar för samordningen så ska det också framgå av kontraktet.

Vem får förtroendet att leverera Ditt hus?
Den eller de som får förtroendet att leverera ditt hus ska ha en representant som du samarbetar med. Ett husbygge kräver ett bra samarbete mellan Byggherreoch säljare. Det tar lång tid från första kontakt till leveransen kommer eller huset är färdigställt.

Det är viktigt att säljaren kan ge bra och rätt information om vilka delar i byggprocessen som just det husföretag denne representerar ansvarar för. Detta är viktigt för att du ska känna till vad som förväntas av dig själv i byggprocessen. Vad vill du själv göra i ditt hus? Vilka andra tjänster måste du köpa till?

Olika säljare erbjuder förutom själva leveransen även andra tjänster. Ibland talar man om olika entreprenad- eller upphandlingsformer. Egentligen handlar det dock om att man kan ha avtal med bara en eller med flera parter innan huset är färdigbyggt.

Ritningar
För varje hustyp finns standardritningar. Tillsammans med säljaren bestämmer du hur du vill att huset skall utformas. Ofta vill man ha förändringar i förhållande till standardutförande och de skall ritas och kostnadsberäknas. Du måste godkänna de ritningar som ligger till grund för den slutgiltiga beställningen av ditt hus.

Det krävs bygglov för att få bygga ett hus. Husets ritningar ligger till grund för bygglovet. Du kan be säljaren att hjälpa dig med bygglovsansökan. Ta även reda på hur lång handläggningstid kommunen har för att bevilja ett bygglov. Medverka gärna själv till att beställa en nybyggnadskarta av kommunen.

Innan avtalsskrivandet
Innan Du skriver under några kontrakt bör du ha fått helt klart från banken om lån och spärrförbindelser. Efter att du skrivit under kontraktet, skall det skickas till husföretaget, som är din avtalspart, för underskrift. När du sedan får tillbaka det underskrivna kontraktet, kanske tillsammans med ritningarna på ditt hus, har ni ett bindande avtal.

Om det är flera parter som skall utföra ditt husbygge så behöver inte alla avtal skrivas precis samtidigt. Men du bör ändå kontrollera att det är förberett med alla som ska vara inblandade i byggprocessen med ditt hus, så att de vet vid vilken tidpunkt de skall leverera sin del. Annars finns risk att det plötsligt fattas något led i processen vilket kan förskjuta hela bygget och orsaka merkostnader.

Bygglov
Nu har du kommit så långt att du bokat eller köpt din tomt och ditt “drömhus” av en husleverantör som passar dig och din familj. En boendekalkyl är också upprättad, och finansiering är löst. Nu är det dags att söka bygglov.

Kontakta den kommunens byggnadsnämnd där du tänkt bygga. Där kan du få besked om hur lång tid bygglovshanteringen tar efter det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar. Tillsammans med din husrepresentant utformar du ansökan. Utifrån nybyggnadskartan upprättas en situationsplan. Här finner du uppgifter om anslutningspunkt till kommunalt vatten och avloppsnät (VA-nät). Titta på din kommuns webbplats – byggnadsnämnden (Stadsbyggnadsenheten, Miljö- och byggnadsnämnd eller liknande). Här hittar du i regel detaljerade anvisningar om bygglov, avgifter med mera.

Husföretagens representant hjälper dig med att upprätta alla handlingar.