Skillnad mellan tomtkontrakt och produktionskostnadskalkyl

Fråga:
I vårt tomtkontrakt, där säljaren är husföretaget man är knuten att beställa hus av, står att säljaren svarar för rivning, röjning och grovplanering av tomt, samt kostnad för avstyckning. Vi har sedan upptäckt i produktionskostnadskalkylen att man vill ha betalt för markarbeten/grovplanering samt fastighetsbildning. Har vi inte betalt det i tomtpriset? Vad innebär egentligen grovplanering?

Svar:
Det troliga i Ditt fall är att husföretaget för Din räkning utför de angivna arbetena men redovisar i produktionskostnadskalkylen kostnaderna för dessa arbeten, alltså ingår de inte i tomtpriset. Det borde dock tydligare ha framgått av tomtkontraktet att kostnaden för de angivna arbetena tillkommer.

Grovplanering innebär att tomten färdigställs runt huskroppen efter byggnationen på ett sådant sätt att det går att utföra en finplanering vilket innebär matjord, plattor till gångar, grässådd, planteringar mm. Grovplaneringen ingår normalt inte i tomtpriset utan är en tillkommande kostnad.