Vibrationer i huset

Fråga:

Vi har byggt ett nytt hus på betongplatta på en hörntomt. Nu har vi upptäckt att vi får in vibrationer i huset när tung trafik (typ lastbilar & bussar) kör förbi på en av vägarna mot tomten (avstånd cirka 12 meter).
Vägen är en gammal grusväg från början avsedd för sommarboende endast. Vi vet att det finns lera på sina ställen i marken, dock gjorde vår grundbyggare bedömningen att marken ej behövdes pålas.

Nu undrar vi vad vi skall göra?

1. Kan man mäta vibrationerna i huset? Finns det några gränsvärden för vad man måste acceptera?
2. Ska vi ställa krav på grundentreprenören om åtgärder? Eller vems ansvar är vibrationerna?
3. Bör vi ställa krav på kommunen om att de ska förstärka vägen? Har kommunen ett sådant ansvar med tanke på att de godkänt bygglovet?
4. Bör man påla huset i efterhand? Går det och framförallt kan det hjälpa?
5. Hur länge vågar vi vänta innan skador uppkommer på grunden?

Svar:

1. Ja, det går att mäta vibrationerna. Vänd Dig till en geotekniker, antingen i kommunen eller till ett privat företag. Det finns troligen gränsvärden för acceptabel vibrationsnivå men det känner geoteknikerna till.

2. Det är med största sannolikhet inte grundentreprenörens ansvar att vidta vissa åtgärder innan grundläggningen utföres. Om denne dock har god kännedom om de lokala förhållandena borde han ha upplyst om att marken kanske skulle behövt förstärkas eller pålas eller rekommenderat en geoteknisk undersökning med provgropar. Detta bör också kommunen fordra innan de beviljar bygglov eftersom de känner till de lokala markförhållandena.

3-5. Svårt att svara på eftersom det hela tiden är fråga om var gränsvärdena för tillåten vibrationsnivå ligger på. Det är troligen inte någon rimlig åtgärd att göra sett ur kostnadssynpunkt. Många hus är grundlagda på lera och flyter i den ”som en båt” och klarar sig mycket bra från sprickor mm. Huruvida detta är fallet för Dig är svårt att säga.

Eftersom Dina frågor är svåra att svara på utan att ha sett förhållandena eller det köpekontrakt som är upprättat mellan Dig och tomtsäljaren samt vad det står i bygglovet rekommendera jag Dig att rådgöra med en jurist efter att Du har utfört vibrationsmätningarna. Först då kan det bedömas om det finns underlag att driva frågan vidare.