Vad är byggherreansvar?

Fråga:
Vad är byggherreansvar?

Svar:
Enligt PBL ( plan- och bygglag ) är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-eller markarbeten en ” Byggherre “. En Byggherre har ansvar för att arbetena utförs enligt lagen och enligt de föreskrifter som finns. Byggherre har också ansvar för att kontroll och provning utförs i lämplig omfattning.

En hel del av detta ansvar kan och bör den Byggherre som också är småhusköpare lägga över på någon av dem som är med i byggprocessen.